0

0

పఠన పరీక్ష. సంఖ్యపై క్లిక్ చేయండి: [ਅਠਾਈ] [Aṭhā'ī]

27

[ఇరవై ఏడు]

27

[ఇరవై ఏడు]

27

[ఇరవై ఏడు]

51

[యాభై ఒకటి]

51

[యాభై ఒకటి]

51

[యాభై ఒకటి]

28

[ఇరవై ఎనిమిది]

28

[ఇరవై ఎనిమిది]

28

[ఇరవై ఎనిమిది]

54

[యాభై నాలుగు]

54

[యాభై నాలుగు]

54

[యాభై నాలుగు]

-
27
[ਸਤਾਈ]
[Satā'ī]
[ఇరవై ఏడు]
[Iravai ēḍu]
-
51
[ਇਕਵੰਜਾ]
[Ikavajā]
[యాభై ఒకటి]
[Yābhai okaṭi]
-
28
[ਅਠਾਈ]
[Aṭhā'ī]
[ఇరవై ఎనిమిది]
[Iravai enimidi]
-
54
[ਚੁਰੰਜਾ]
[Curajā]
[యాభై నాలుగు]
[Yābhai nālugu]