0

0

పఠన పరీక్ష. సంఖ్యపై క్లిక్ చేయండి: [pięćdziesiąt cztery]

82

[ఎనభై రెండు]

82

[ఎనభై రెండు]

82

[ఎనభై రెండు]

23

[ఇరవై మూడు]

23

[ఇరవై మూడు]

23

[ఇరవై మూడు]

54

[యాభై నాలుగు]

54

[యాభై నాలుగు]

54

[యాభై నాలుగు]

19

[పంతొమ్మిది]

19

[పంతొమ్మిది]

19

[పంతొమ్మిది]

-
82
[osiemdziesiąt dwa]
[ఎనభై రెండు]
[Enabhai reṇḍu]
-
23
[dwadzieścia trzy]
[ఇరవై మూడు]
[Iravai mūḍu]
-
54
[pięćdziesiąt cztery]
[యాభై నాలుగు]
[Yābhai nālugu]
-
19
[dziewiętnaście]
[పంతొమ్మిది]
[Pantom'midi]