0

0

పఠన పరీక్ష. సంఖ్యపై క్లిక్ చేయండి: [setenta e um]

83

[ఎనభై మూడు]

83

[ఎనభై మూడు]

83

[ఎనభై మూడు]

71

[డెబ్బై ఒకటి]

71

[డెబ్బై ఒకటి]

71

[డెబ్బై ఒకటి]

29

[ఇరవై తొమ్మిది]

29

[ఇరవై తొమ్మిది]

29

[ఇరవై తొమ్మిది]

42

[నలభై రెండు]

42

[నలభై రెండు]

42

[నలభై రెండు]

-
83
[oitenta e três]
[ఎనభై మూడు]
[Enabhai mūḍu]
-
71
[setenta e um]
[డెబ్బై ఒకటి]
[Ḍebbai okaṭi]
-
29
[vinte e nove]
[ఇరవై తొమ్మిది]
[Iravai tom'midi]
-
42
[quarenta e dois]
[నలభై రెండు]
[Nalabhai reṇḍu]