0

0

పఠన పరీక్ష. సంఖ్యపై క్లిక్ చేయండి: [cincizeci şi opt]

31

[ముప్పై ఒకటి]

31

[ముప్పై ఒకటి]

31

[ముప్పై ఒకటి]

94

[తొంభై నాలుగు]

94

[తొంభై నాలుగు]

94

[తొంభై నాలుగు]

58

[యాభై ఎనిమిది]

58

[యాభై ఎనిమిది]

58

[యాభై ఎనిమిది]

71

[డెబ్బై ఒకటి]

71

[డెబ్బై ఒకటి]

71

[డెబ్బై ఒకటి]

-
31
[treizeci şi unu]
[ముప్పై ఒకటి]
[Muppai okaṭi]
-
94
[nouăzeci şi patru]
[తొంభై నాలుగు]
[Tombhai nālugu]
-
58
[cincizeci şi opt]
[యాభై ఎనిమిది]
[Yābhai enimidi]
-
71
[şaptezeci şi unu]
[డెబ్బై ఒకటి]
[Ḍebbai okaṭi]