0

0

పఠన పరీక్ష. సంఖ్యపై క్లిక్ చేయండి: [шестьдесят девять] [shestʹdesyat devyatʹ]

45

[నలభై ఐదు]

45

[నలభై ఐదు]

45

[నలభై ఐదు]

74

[డెబ్బై నాలుగు]

74

[డెబ్బై నాలుగు]

74

[డెబ్బై నాలుగు]

24

[ఇరవై నాలుగు]

24

[ఇరవై నాలుగు]

24

[ఇరవై నాలుగు]

69

[అరవై తొమ్మిది]

69

[అరవై తొమ్మిది]

69

[అరవై తొమ్మిది]

-
45
[сорок пять]
[sorok pyatʹ]
[నలభై ఐదు]
[Nalabhai aidu]
-
74
[семьдесят четыре]
[semʹdesyat chetyre]
[డెబ్బై నాలుగు]
[Ḍebbai nālugu]
-
24
[двадцать четыре]
[dvadtsatʹ chetyre]
[ఇరవై నాలుగు]
[Iravai nālugu]
-
69
[шестьдесят девять]
[shestʹdesyat devyatʹ]
[అరవై తొమ్మిది]
[Aravai tom'midi]