0

0

పఠన పరీక్ష. సంఖ్యపై క్లిక్ చేయండి: [deväťdesiat]

34

[ముప్పై నాలుగు]

34

[ముప్పై నాలుగు]

34

[ముప్పై నాలుగు]

16

[పదహారు]

16

[పదహారు]

16

[పదహారు]

80

[ఎనభై]

80

[ఎనభై]

80

[ఎనభై]

90

[తొంభై]

90

[తొంభై]

90

[తొంభై]

-
34
[tridsaťštyri]
[ముప్పై నాలుగు]
[Muppai nālugu]
-
16
[šestnásť]
[పదహారు]
[Padahāru]
-
80
[osemdesiat]
[ఎనభై]
[Enabhai]
-
90
[deväťdesiat]
[తొంభై]
[Tombhai]