0

0

పఠన పరీక్ష. సంఖ్యపై క్లిక్ చేయండి: [petinštirideset]

43

[నలభై మూడు]

43

[నలభై మూడు]

43

[నలభై మూడు]

45

[నలభై ఐదు]

45

[నలభై ఐదు]

45

[నలభై ఐదు]

58

[యాభై ఎనిమిది]

58

[యాభై ఎనిమిది]

58

[యాభై ఎనిమిది]

46

[నలభై ఆరు]

46

[నలభై ఆరు]

46

[నలభై ఆరు]

-
43
[triinštirideset]
[నలభై మూడు]
[Nalabhai mūḍu]
-
45
[petinštirideset]
[నలభై ఐదు]
[Nalabhai aidu]
-
58
[oseminpetdeset]
[యాభై ఎనిమిది]
[Yābhai enimidi]
-
46
[šestinštirideset]
[నలభై ఆరు]
[Nalabhai āru]