0

0

పఠన పరీక్ష. సంఖ్యపై క్లిక్ చేయండి: [pesёdhjetёepesё]

15

[పదిహేను]

15

[పదిహేను]

15

[పదిహేను]

55

[యాభై ఐదు]

55

[యాభై ఐదు]

55

[యాభై ఐదు]

81

[ఎనభై ఒకటి]

81

[ఎనభై ఒకటి]

81

[ఎనభై ఒకటి]

69

[అరవై తొమ్మిది]

69

[అరవై తొమ్మిది]

69

[అరవై తొమ్మిది]

-
15
[pesёmbёdhjetё]
[పదిహేను]
[Padihēnu]
-
55
[pesёdhjetёepesё]
[యాభై ఐదు]
[Yābhai aidu]
-
81
[tetёdhjetёenjё]
[ఎనభై ఒకటి]
[Enabhai okaṭi]
-
69
[gjashtёdhjetёenёntё]
[అరవై తొమ్మిది]
[Aravai tom'midi]