0

0

పఠన పరీక్ష. సంఖ్యపై క్లిక్ చేయండి: [шездесет и четири] [šezdeset i četiri]

96

[తొంభై ఆరు]

96

[తొంభై ఆరు]

96

[తొంభై ఆరు]

43

[నలభై మూడు]

43

[నలభై మూడు]

43

[నలభై మూడు]

39

[ముప్పై తొమ్మిది]

39

[ముప్పై తొమ్మిది]

39

[ముప్పై తొమ్మిది]

64

[అరవై నాలుగు]

64

[అరవై నాలుగు]

64

[అరవై నాలుగు]

-
96
[деведесет и шест]
[devedeset i šest]
[తొంభై ఆరు]
[Tombhai āru]
-
43
[четрдесет и три]
[četrdeset i tri]
[నలభై మూడు]
[Nalabhai mūḍu]
-
39
[тридесет и девет]
[trideset i devet]
[ముప్పై తొమ్మిది]
[Muppai tom'midi]
-
64
[шездесет и четири]
[šezdeset i četiri]
[అరవై నాలుగు]
[Aravai nālugu]