0

0

పఠన పరీక్ష. సంఖ్యపై క్లిక్ చేయండి: [nitton]

19

[పంతొమ్మిది]

19

[పంతొమ్మిది]

19

[పంతొమ్మిది]

60

[అరవై]

60

[అరవై]

60

[అరవై]

96

[తొంభై ఆరు]

96

[తొంభై ఆరు]

96

[తొంభై ఆరు]

46

[నలభై ఆరు]

46

[నలభై ఆరు]

46

[నలభై ఆరు]

-
19
[nitton]
[పంతొమ్మిది]
[Pantom'midi]
-
60
[sextio]
[అరవై]
[Aravai]
-
96
[nittiosex]
[తొంభై ఆరు]
[Tombhai āru]
-
46
[fyrtiosex]
[నలభై ఆరు]
[Nalabhai āru]