0

0

పఠన పరీక్ష. సంఖ్యపై క్లిక్ చేయండి: [அறுபத்து இரண்டு] [Aṟupattu iraṇṭu]

62

[అరవై రెండు]

62

[అరవై రెండు]

62

[అరవై రెండు]

41

[నలభై ఒకటి]

41

[నలభై ఒకటి]

41

[నలభై ఒకటి]

34

[ముప్పై నాలుగు]

34

[ముప్పై నాలుగు]

34

[ముప్పై నాలుగు]

66

[అరవై ఆరు]

66

[అరవై ఆరు]

66

[అరవై ఆరు]

-
62
[அறுபத்து இரண்டு]
[Aṟupattu iraṇṭu]
[అరవై రెండు]
[Aravai reṇḍu]
-
41
[நாற்பத்தி ஒன்று]
[Nāṟpatti oṉṟu]
[నలభై ఒకటి]
[Nalabhai okaṭi]
-
34
[முப்பத்தி நான்கு]
[Muppatti nāṉku]
[ముప్పై నాలుగు]
[Muppai nālugu]
-
66
[அறுபத்து ஆறு]
[Aṟupattu āṟu]
[అరవై ఆరు]
[Aravai āru]