0

0

పఠన పరీక్ష. సంఖ్యపై క్లిక్ చేయండి: [నలభై ఐదు] [Nalabhai aidu]

56

[యాభై ఆరు]

56

[యాభై ఆరు]

56

[యాభై ఆరు]

45

[నలభై ఐదు]

45

[నలభై ఐదు]

45

[నలభై ఐదు]

39

[ముప్పై తొమ్మిది]

39

[ముప్పై తొమ్మిది]

39

[ముప్పై తొమ్మిది]

69

[అరవై తొమ్మిది]

69

[అరవై తొమ్మిది]

69

[అరవై తొమ్మిది]

-
56
[యాభై ఆరు]
[Yābhai āru]
[యాభై ఆరు]
[Yābhai āru]
-
45
[నలభై ఐదు]
[Nalabhai aidu]
[నలభై ఐదు]
[Nalabhai aidu]
-
39
[ముప్పై తొమ్మిది]
[Muppai tom'midi]
[ముప్పై తొమ్మిది]
[Muppai tom'midi]
-
69
[అరవై తొమ్మిది]
[Aravai tom'midi]
[అరవై తొమ్మిది]
[Aravai tom'midi]