0

0

పఠన పరీక్ష. సంఖ్యపై క్లిక్ చేయండి: [เจ็ดสิบสี่]

65

[అరవై ఐదు]

65

[అరవై ఐదు]

65

[అరవై ఐదు]

74

[డెబ్బై నాలుగు]

74

[డెబ్బై నాలుగు]

74

[డెబ్బై నాలుగు]

90

[తొంభై]

90

[తొంభై]

90

[తొంభై]

33

[ముప్పై మూడు]

33

[ముప్పై మూడు]

33

[ముప్పై మూడు]

-
65
[หกสิบห้า]
[అరవై ఐదు]
[Aravai aidu]
-
74
[เจ็ดสิบสี่]
[డెబ్బై నాలుగు]
[Ḍebbai nālugu]
-
90
[เก้าสิบ]
[తొంభై]
[Tombhai]
-
33
[สามสิบสาม]
[ముప్పై మూడు]
[Muppai mūḍu]