0

0

పఠన పరీక్ష. సంఖ్యపై క్లిక్ చేయండి: [ዓሰርተሓሙሽተ] [‘aseriteḥamushite]

100

[వంద]

100

[వంద]

100

[వంద]

81

[ఎనభై ఒకటి]

81

[ఎనభై ఒకటి]

81

[ఎనభై ఒకటి]

15

[పదిహేను]

15

[పదిహేను]

15

[పదిహేను]

86

[ఎనభై ఆరు]

86

[ఎనభై ఆరు]

86

[ఎనభై ఆరు]

-
100
[ሚእቲ]
[mī’itī]
[వంద]
[Vanda]
-
81
[ሰማንያንሓደን]
[semaniyaniḥadeni]
[ఎనభై ఒకటి]
[Enabhai okaṭi]
-
15
[ዓሰርተሓሙሽተ]
[‘aseriteḥamushite]
[పదిహేను]
[Padihēnu]
-
86
[ሰማንያንሽዱሽተን]
[semaniyanishidushiteni]
[ఎనభై ఆరు]
[Enabhai āru]