0

0

పఠన పరీక్ష. సంఖ్యపై క్లిక్ చేయండి: [yetmiş]

2

[రెండు]

2

[రెండు]

2

[రెండు]

70

[డెబ్బై]

70

[డెబ్బై]

70

[డెబ్బై]

76

[డెబ్బై ఆరు]

76

[డెబ్బై ఆరు]

76

[డెబ్బై ఆరు]

45

[నలభై ఐదు]

45

[నలభై ఐదు]

45

[నలభై ఐదు]

-
2
[iki]
[రెండు]
[Reṇḍu]
-
70
[yetmiş]
[డెబ్బై]
[Ḍebbai]
-
76
[yetmiş altı]
[డెబ్బై ఆరు]
[Ḍebbai āru]
-
45
[kırk beş]
[నలభై ఐదు]
[Nalabhai aidu]