0

0

పఠన పరీక్ష. సంఖ్యపై క్లిక్ చేయండి: [Ba mươi ba]

78

[డెబ్బై ఎనిమిది]

78

[డెబ్బై ఎనిమిది]

78

[డెబ్బై ఎనిమిది]

12

[పన్నెండు]

12

[పన్నెండు]

12

[పన్నెండు]

41

[నలభై ఒకటి]

41

[నలభై ఒకటి]

41

[నలభై ఒకటి]

33

[ముప్పై మూడు]

33

[ముప్పై మూడు]

33

[ముప్పై మూడు]

-
78
[Bảy mươi tám]
[డెబ్బై ఎనిమిది]
[Ḍebbai enimidi]
-
12
[Mười hai]
[పన్నెండు]
[Panneṇḍu]
-
41
[Bốn mươi mốt]
[నలభై ఒకటి]
[Nalabhai okaṭi]
-
33
[Ba mươi ba]
[ముప్పై మూడు]
[Muppai mūḍu]