0

0

పఠన పరీక్ష. సంఖ్యపై క్లిక్ చేయండి: [Ba mươi mốt]

31

[ముప్పై ఒకటి]

31

[ముప్పై ఒకటి]

31

[ముప్పై ఒకటి]

58

[యాభై ఎనిమిది]

58

[యాభై ఎనిమిది]

58

[యాభై ఎనిమిది]

36

[ముప్పై ఆరు]

36

[ముప్పై ఆరు]

36

[ముప్పై ఆరు]

64

[అరవై నాలుగు]

64

[అరవై నాలుగు]

64

[అరవై నాలుగు]

-
31
[Ba mươi mốt]
[ముప్పై ఒకటి]
[Muppai okaṭi]
-
58
[Năm mươi tám]
[యాభై ఎనిమిది]
[Yābhai enimidi]
-
36
[Ba mươi sáu]
[ముప్పై ఆరు]
[Muppai āru]
-
64
[Sáu mươi bốn]
[అరవై నాలుగు]
[Aravai nālugu]