0

0

పఠన పరీక్ష. సంఖ్యపై క్లిక్ చేయండి: [七十一] [Qīshíyī]

93[九十三]

[తొంభై మూడు]

93[九十三]

[తొంభై మూడు]

93[九十三]

[తొంభై మూడు]

71[七十一]

[డెబ్బై ఒకటి]

71[七十一]

[డెబ్బై ఒకటి]

71[七十一]

[డెబ్బై ఒకటి]

7[七]

[ఏడు]

7[七]

[ఏడు]

7[七]

[ఏడు]

12[十二]

[పన్నెండు]

12[十二]

[పన్నెండు]

12[十二]

[పన్నెండు]

-
93[九十三]
[九十三]
[Jiǔshísān]
[తొంభై మూడు]
[Tombhai mūḍu]
-
71[七十一]
[七十一]
[Qīshíyī]
[డెబ్బై ఒకటి]
[Ḍebbai okaṭi]
-
7[七]
[七]
[Qī]
[ఏడు]
[Ēḍu]
-
12[十二]
[十二]
[shí'èr]
[పన్నెండు]
[Panneṇḍu]