0

0

แบบทดสอบการอ่าน คลิกที่ตัวเลข: [sewe en sestig]

52

[ห้าสิบสอง]

52

[ห้าสิบสอง]

52

[ห้าสิบสอง]

80

[แปดสิบ]

80

[แปดสิบ]

80

[แปดสิบ]

67

[หกสิบเจ็ด]

67

[หกสิบเจ็ด]

67

[หกสิบเจ็ด]

98

[เก้าสิบแปด]

98

[เก้าสิบแปด]

98

[เก้าสิบแปด]

-
52
[twee en vyftig]
[ห้าสิบสอง]
-
80
[tagtig]
[แปดสิบ]
-
67
[sewe en sestig]
[หกสิบเจ็ด]
-
98
[agt en negentig]
[เก้าสิบแปด]