0

0

แบบทดสอบการอ่าน คลิกที่ตัวเลข: [واحد وخمسون]‬ [wahd wakhamsuna]

‫51

[ห้าสิบเอ็ด]

‫51

[ห้าสิบเอ็ด]

‫51

[ห้าสิบเอ็ด]

‫80[ثمانون]‬

[แปดสิบ]

‫80[ثمانون]‬

[แปดสิบ]

‫80[ثمانون]‬

[แปดสิบ]

‫41

[สี่สิบเอ็ด]

‫41

[สี่สิบเอ็ด]

‫41

[สี่สิบเอ็ด]

‫96

[เก้าสิบหก]

‫96

[เก้าสิบหก]

‫96

[เก้าสิบหก]

-
‫51
[واحد وخمسون]‬
[wahd wakhamsuna]
[ห้าสิบเอ็ด]
-
‫80[ثمانون]‬
[ثمانون]‬
[thimanun]
[แปดสิบ]
-
‫41
[واحد وأربعون]‬
[wahd wa'arbaeuna]
[สี่สิบเอ็ด]
-
‫96
[ستة وتسعون]‬
[stat wataseun]
[เก้าสิบหก]