0

0

แบบทดสอบการอ่าน คลิกที่ตัวเลข: [дзевяноста чатыры] [dzevyanosta chatyry]

90

[เก้าสิบ]

90

[เก้าสิบ]

90

[เก้าสิบ]

22

[ยี่สิบสอง]

22

[ยี่สิบสอง]

22

[ยี่สิบสอง]

56

[ห้าสิบหก]

56

[ห้าสิบหก]

56

[ห้าสิบหก]

94

[เก้าสิบสี่]

94

[เก้าสิบสี่]

94

[เก้าสิบสี่]

-
90
[дзевяноста]
[dzevyanosta]
[เก้าสิบ]
-
22
[дваццаць два]
[dvatstsats’ dva]
[ยี่สิบสอง]
-
56
[пяцьдзесят шэсць]
[pyats’dzesyat shests’]
[ห้าสิบหก]
-
94
[дзевяноста чатыры]
[dzevyanosta chatyry]
[เก้าสิบสี่]