0

0

แบบทดสอบการอ่าน คลิกที่ตัวเลข: [седемдесет и девет] [sedemdeset i devet]

73

[เจ็ดสิบสาม]

73

[เจ็ดสิบสาม]

73

[เจ็ดสิบสาม]

79

[เจ็ดสิบเก้า]

79

[เจ็ดสิบเก้า]

79

[เจ็ดสิบเก้า]

49

[สี่สิบเก้า]

49

[สี่สิบเก้า]

49

[สี่สิบเก้า]

57

[ห้าสิบเจ็ด]

57

[ห้าสิบเจ็ด]

57

[ห้าสิบเจ็ด]

-
73
[седемдесет и три]
[sedemdeset i tri]
[เจ็ดสิบสาม]
-
79
[седемдесет и девет]
[sedemdeset i devet]
[เจ็ดสิบเก้า]
-
49
[четирийсет и девет]
[chetiriyset i devet]
[สี่สิบเก้า]
-
57
[петдесет и седем]
[petdeset i sedem]
[ห้าสิบเจ็ด]