0

0

แบบทดสอบการอ่าน คลิกที่ตัวเลข: [tri]

11

[สิบเอ็ด]

11

[สิบเอ็ด]

11

[สิบเอ็ด]

3

[สาม]

3

[สาม]

3

[สาม]

30

[สามสิบ]

30

[สามสิบ]

30

[สามสิบ]

92

[เก้าสิบสอง]

92

[เก้าสิบสอง]

92

[เก้าสิบสอง]

-
11
[jedanaest]
[สิบเอ็ด]
-
3
[tri]
[สาม]
-
30
[trideset]
[สามสิบ]
-
92
[devedeset i dva]
[เก้าสิบสอง]