0

0

แบบทดสอบการอ่าน คลิกที่ตัวเลข: [per cent]

85

[แปดสิบห้า]

85

[แปดสิบห้า]

85

[แปดสิบห้า]

100

[หนึ่งร้อย]

100

[หนึ่งร้อย]

100

[หนึ่งร้อย]

68

[หกสิบแปด]

68

[หกสิบแปด]

68

[หกสิบแปด]

72

[เจ็ดสิบสอง]

72

[เจ็ดสิบสอง]

72

[เจ็ดสิบสอง]

-
85
[vuitanta-cinc]
[แปดสิบห้า]
-
100
[per cent]
[หนึ่งร้อย]
-
68
[seixanta-vuit]
[หกสิบแปด]
-
72
[setanta-dos]
[เจ็ดสิบสอง]