0

0

แบบทดสอบการอ่าน คลิกที่ตัวเลข: [δεκαεπτά] [dekaeptá]

17

[สิบเจ็ด]

17

[สิบเจ็ด]

17

[สิบเจ็ด]

4

[สี่]

4

[สี่]

4

[สี่]

99

[เก้าสิบเก้า]

99

[เก้าสิบเก้า]

99

[เก้าสิบเก้า]

45

[สี่สิบห้า]

45

[สี่สิบห้า]

45

[สี่สิบห้า]

-
17
[δεκαεπτά]
[dekaeptá]
[สิบเจ็ด]
-
4
[τέσσερα]
[téssera]
[สี่]
-
99
[ενενήντα εννέα]
[enenḗnta ennéa]
[เก้าสิบเก้า]
-
45
[σαράντα πέντε]
[saránta pénte]
[สี่สิบห้า]