0

0

แบบทดสอบการอ่าน คลิกที่ตัวเลข: [seventy]

56

[ห้าสิบหก]

56

[ห้าสิบหก]

56

[ห้าสิบหก]

70

[เจ็ดสิบ]

70

[เจ็ดสิบ]

70

[เจ็ดสิบ]

22

[ยี่สิบสอง]

22

[ยี่สิบสอง]

22

[ยี่สิบสอง]

35

[สามสิบห้า]

35

[สามสิบห้า]

35

[สามสิบห้า]

-
56
[fifty-six]
[ห้าสิบหก]
-
70
[seventy]
[เจ็ดสิบ]
-
22
[twenty-two]
[ยี่สิบสอง]
-
35
[thirty-five]
[สามสิบห้า]