0

0

แบบทดสอบการอ่าน คลิกที่ตัวเลข: [kvindek unu]

72

[เจ็ดสิบสอง]

72

[เจ็ดสิบสอง]

72

[เจ็ดสิบสอง]

64

[หกสิบสี่]

64

[หกสิบสี่]

64

[หกสิบสี่]

51

[ห้าสิบเอ็ด]

51

[ห้าสิบเอ็ด]

51

[ห้าสิบเอ็ด]

39

[สามสิบเก้า]

39

[สามสิบเก้า]

39

[สามสิบเก้า]

-
72
[sepdek du]
[เจ็ดสิบสอง]
-
64
[sesdek kvar]
[หกสิบสี่]
-
51
[kvindek unu]
[ห้าสิบเอ็ด]
-
39
[tridek naŭ]
[สามสิบเก้า]