0

0

แบบทดสอบการอ่าน คลิกที่ตัวเลข: [noventa y nueve]

99

[เก้าสิบเก้า]

99

[เก้าสิบเก้า]

99

[เก้าสิบเก้า]

25

[ยี่สิบห้า]

25

[ยี่สิบห้า]

25

[ยี่สิบห้า]

45

[สี่สิบห้า]

45

[สี่สิบห้า]

45

[สี่สิบห้า]

100

[หนึ่งร้อย]

100

[หนึ่งร้อย]

100

[หนึ่งร้อย]

-
99
[noventa y nueve]
[เก้าสิบเก้า]
-
25
[veinticinco]
[ยี่สิบห้า]
-
45
[cuarenta y cinco]
[สี่สิบห้า]
-
100
[cien]
[หนึ่งร้อย]