0

0

แบบทดสอบการอ่าน คลิกที่ตัวเลข: [ochenta y nueve]

89

[แปดสิบเก้า]

89

[แปดสิบเก้า]

89

[แปดสิบเก้า]

36

[สามสิบหก]

36

[สามสิบหก]

36

[สามสิบหก]

3

[สาม]

3

[สาม]

3

[สาม]

50

[ห้าสิบ]

50

[ห้าสิบ]

50

[ห้าสิบ]

-
89
[ochenta y nueve]
[แปดสิบเก้า]
-
36
[treinta y seis]
[สามสิบหก]
-
3
[tres]
[สาม]
-
50
[cincuenta]
[ห้าสิบ]