0

0

แบบทดสอบการอ่าน คลิกที่ตัวเลข: [quatre-vingt-neuf]

98

[เก้าสิบแปด]

98

[เก้าสิบแปด]

98

[เก้าสิบแปด]

24

[ยี่สิบสี่]

24

[ยี่สิบสี่]

24

[ยี่สิบสี่]

89

[แปดสิบเก้า]

89

[แปดสิบเก้า]

89

[แปดสิบเก้า]

68

[หกสิบแปด]

68

[หกสิบแปด]

68

[หกสิบแปด]

-
98
[quatre-vingt-dix-huit]
[เก้าสิบแปด]
-
24
[vingt-quatre]
[ยี่สิบสี่]
-
89
[quatre-vingt-neuf]
[แปดสิบเก้า]
-
68
[soixante-huit]
[หกสิบแปด]