0

0

แบบทดสอบการอ่าน คลิกที่ตัวเลข: [שלושים]‬ [shloshim]

‫10

[สิบ]

‫10

[สิบ]

‫10

[สิบ]

‫53

[ห้าสิบสาม]

‫53

[ห้าสิบสาม]

‫53

[ห้าสิบสาม]

‫30

[สามสิบ]

‫30

[สามสิบ]

‫30

[สามสิบ]

‫75

[เจ็ดสิบห้า]

‫75

[เจ็ดสิบห้า]

‫75

[เจ็ดสิบห้า]

-
‫10
[עשר]‬
[esser]
[สิบ]
-
‫53
[חמישים ושלוש]‬
[xamishim w'shalosh]
[ห้าสิบสาม]
-
‫30
[שלושים]‬
[shloshim]
[สามสิบ]
-
‫75
[שבעים וחמש]‬
[shiv'im w'xamesh]
[เจ็ดสิบห้า]