0

0

แบบทดสอบการอ่าน คลิกที่ตัวเลข: [nyolcvanöt]

85

[แปดสิบห้า]

85

[แปดสิบห้า]

85

[แปดสิบห้า]

92

[เก้าสิบสอง]

92

[เก้าสิบสอง]

92

[เก้าสิบสอง]

15

[สิบห้า]

15

[สิบห้า]

15

[สิบห้า]

16

[สิบหก]

16

[สิบหก]

16

[สิบหก]

-
85
[nyolcvanöt]
[แปดสิบห้า]
-
92
[kilencvenkettő]
[เก้าสิบสอง]
-
15
[tizenöt]
[สิบห้า]
-
16
[tizenhat]
[สิบหก]