0

0

แบบทดสอบการอ่าน คลิกที่ตัวเลข: [ოთხმოცდაოთხი] [otkhmotsdaotkhi]

99

[เก้าสิบเก้า]

99

[เก้าสิบเก้า]

99

[เก้าสิบเก้า]

84

[แปดสิบสี่]

84

[แปดสิบสี่]

84

[แปดสิบสี่]

14

[สิบสี่]

14

[สิบสี่]

14

[สิบสี่]

87

[แปดสิบเจ็ด]

87

[แปดสิบเจ็ด]

87

[แปดสิบเจ็ด]

-
99
[ოთხმოცდაცხრამეტი]
[otkhmotsdatskhramet'i]
[เก้าสิบเก้า]
-
84
[ოთხმოცდაოთხი]
[otkhmotsdaotkhi]
[แปดสิบสี่]
-
14
[თოთხმეტი]
[totkhmet'i]
[สิบสี่]
-
87
[ოთხმოცდაშვიდი]
[otkhmotsdashvidi]
[แปดสิบเจ็ด]