0

0

แบบทดสอบการอ่าน คลิกที่ตัวเลข: [қырық бір] [qırıq bir]

85

[แปดสิบห้า]

85

[แปดสิบห้า]

85

[แปดสิบห้า]

71

[เจ็ดสิบเอ็ด]

71

[เจ็ดสิบเอ็ด]

71

[เจ็ดสิบเอ็ด]

41

[สี่สิบเอ็ด]

41

[สี่สิบเอ็ด]

41

[สี่สิบเอ็ด]

78

[เจ็ดสิบแปด]

78

[เจ็ดสิบแปด]

78

[เจ็ดสิบแปด]

-
85
[сексен бес]
[seksen bes]
[แปดสิบห้า]
-
71
[жетпіс бір]
[jetpis bir]
[เจ็ดสิบเอ็ด]
-
41
[қырық бір]
[qırıq bir]
[สี่สิบเอ็ด]
-
78
[жетпіс сегіз]
[jetpis segiz]
[เจ็ดสิบแปด]