0

0

แบบทดสอบการอ่าน คลิกที่ตัวเลข: [еден] [yedyen]

73

[เจ็ดสิบสาม]

73

[เจ็ดสิบสาม]

73

[เจ็ดสิบสาม]

89

[แปดสิบเก้า]

89

[แปดสิบเก้า]

89

[แปดสิบเก้า]

1

[หนึ่ง]

1

[หนึ่ง]

1

[หนึ่ง]

35

[สามสิบห้า]

35

[สามสิบห้า]

35

[สามสิบห้า]

-
73
[седумдесет и три]
[syedoomdyesyet i tri]
[เจ็ดสิบสาม]
-
89
[осумдесет и девет]
[osoomdyesyet i dyevyet]
[แปดสิบเก้า]
-
1
[еден]
[yedyen]
[หนึ่ง]
-
35
[триесет и пет]
[triyesyet i pyet]
[สามสิบห้า]