0

0

แบบทดสอบการอ่าน คลิกที่ตัวเลข: [बासष्ट] [Bāsaṣṭa]

५५

[ห้าสิบห้า]

५५

[ห้าสิบห้า]

५५

[ห้าสิบห้า]

३५

[สามสิบห้า]

३५

[สามสิบห้า]

३५

[สามสิบห้า]

३४

[สามสิบสี่]

३४

[สามสิบสี่]

३४

[สามสิบสี่]

६२

[หกสิบสอง]

६२

[หกสิบสอง]

६२

[หกสิบสอง]

-
५५
[पंचावन्न]
[Pan̄cāvanna]
[ห้าสิบห้า]
-
३५
[पस्तीस]
[Pastīsa]
[สามสิบห้า]
-
३४
[चौतीस]
[Cautīsa]
[สามสิบสี่]
-
६२
[बासष्ट]
[Bāsaṣṭa]
[หกสิบสอง]