0

0

แบบทดสอบการอ่าน คลิกที่ตัวเลข: [vierennegentig]

94

[เก้าสิบสี่]

94

[เก้าสิบสี่]

94

[เก้าสิบสี่]

43

[สี่สิบสาม]

43

[สี่สิบสาม]

43

[สี่สิบสาม]

80

[แปดสิบ]

80

[แปดสิบ]

80

[แปดสิบ]

90

[เก้าสิบ]

90

[เก้าสิบ]

90

[เก้าสิบ]

-
94
[vierennegentig]
[เก้าสิบสี่]
-
43
[drieënveertig]
[สี่สิบสาม]
-
80
[tachtig]
[แปดสิบ]
-
90
[negentig]
[เก้าสิบ]