0

0

แบบทดสอบการอ่าน คลิกที่ตัวเลข: [førtitre]

43

[สี่สิบสาม]

43

[สี่สิบสาม]

43

[สี่สิบสาม]

87

[แปดสิบเจ็ด]

87

[แปดสิบเจ็ด]

87

[แปดสิบเจ็ด]

73

[เจ็ดสิบสาม]

73

[เจ็ดสิบสาม]

73

[เจ็ดสิบสาม]

65

[หกสิบห้า]

65

[หกสิบห้า]

65

[หกสิบห้า]

-
43
[førtitre]
[สี่สิบสาม]
-
87
[åttisju]
[แปดสิบเจ็ด]
-
73
[syttitre]
[เจ็ดสิบสาม]
-
65
[sekstifem]
[หกสิบห้า]