0

0

แบบทดสอบการอ่าน คลิกที่ตัวเลข: [osemdesiatosem]

4

[สี่]

4

[สี่]

4

[สี่]

54

[ห้าสิบสี่]

54

[ห้าสิบสี่]

54

[ห้าสิบสี่]

95

[เก้าสิบห้า]

95

[เก้าสิบห้า]

95

[เก้าสิบห้า]

88

[แปดสิบแปด]

88

[แปดสิบแปด]

88

[แปดสิบแปด]

-
4
[štyri]
[สี่]
-
54
[päťdesiatštyri]
[ห้าสิบสี่]
-
95
[deväťdesiatpäť]
[เก้าสิบห้า]
-
88
[osemdesiatosem]
[แปดสิบแปด]