0

0

แบบทดสอบการอ่าน คลิกที่ตัวเลข: [gjashtёdhjetёepesё]

5

[ห้า]

5

[ห้า]

5

[ห้า]

4

[สี่]

4

[สี่]

4

[สี่]

55

[ห้าสิบห้า]

55

[ห้าสิบห้า]

55

[ห้าสิบห้า]

65

[หกสิบห้า]

65

[หกสิบห้า]

65

[หกสิบห้า]

-
5
[pesё]
[ห้า]
-
4
[katёr]
[สี่]
-
55
[pesёdhjetёepesё]
[ห้าสิบห้า]
-
65
[gjashtёdhjetёepesё]
[หกสิบห้า]