0

0

แบบทดสอบการอ่าน คลิกที่ตัวเลข: [หกสิบห้า]

65

[หกสิบห้า]

65

[หกสิบห้า]

65

[หกสิบห้า]

34

[สามสิบสี่]

34

[สามสิบสี่]

34

[สามสิบสี่]

25

[ยี่สิบห้า]

25

[ยี่สิบห้า]

25

[ยี่สิบห้า]

29

[ยี่สิบเก้า]

29

[ยี่สิบเก้า]

29

[ยี่สิบเก้า]

-
65
[หกสิบห้า]
[หกสิบห้า]
-
34
[สามสิบสี่]
[สามสิบสี่]
-
25
[ยี่สิบห้า]
[ยี่สิบห้า]
-
29
[ยี่สิบเก้า]
[ยี่สิบเก้า]