0

0

แบบทดสอบการอ่าน คลิกที่ตัวเลข: [seksen dört]

77

[เจ็ดสิบเจ็ด]

77

[เจ็ดสิบเจ็ด]

77

[เจ็ดสิบเจ็ด]

84

[แปดสิบสี่]

84

[แปดสิบสี่]

84

[แปดสิบสี่]

90

[เก้าสิบ]

90

[เก้าสิบ]

90

[เก้าสิบ]

52

[ห้าสิบสอง]

52

[ห้าสิบสอง]

52

[ห้าสิบสอง]

-
77
[yetmiş yedi]
[เจ็ดสิบเจ็ด]
-
84
[seksen dört]
[แปดสิบสี่]
-
90
[doksan]
[เก้าสิบ]
-
52
[elli iki]
[ห้าสิบสอง]