0

0

แบบทดสอบการอ่าน คลิกที่ตัวเลข: [sekiz]

8

[แปด]

8

[แปด]

8

[แปด]

46

[สี่สิบหก]

46

[สี่สิบหก]

46

[สี่สิบหก]

23

[ยี่สิบสาม]

23

[ยี่สิบสาม]

23

[ยี่สิบสาม]

32

[สามสิบสอง]

32

[สามสิบสอง]

32

[สามสิบสอง]

-
8
[sekiz]
[แปด]
-
46
[kırk altı]
[สี่สิบหก]
-
23
[yirmi üç]
[ยี่สิบสาม]
-
32
[otuz iki]
[สามสิบสอง]