0

0

แบบทดสอบการอ่าน คลิกที่ตัวเลข: [Tám mươi]

55

[ห้าสิบห้า]

55

[ห้าสิบห้า]

55

[ห้าสิบห้า]

85

[แปดสิบห้า]

85

[แปดสิบห้า]

85

[แปดสิบห้า]

80

[แปดสิบ]

80

[แปดสิบ]

80

[แปดสิบ]

61

[หกสิบเอ็ด]

61

[หกสิบเอ็ด]

61

[หกสิบเอ็ด]

-
55
[Năm mươi lăm]
[ห้าสิบห้า]
-
85
[Tám mươi lăm]
[แปดสิบห้า]
-
80
[Tám mươi]
[แปดสิบ]
-
61
[Sáu mươi mốt]
[หกสิบเอ็ด]