0

0

Bài kiểm tra đọc. Nhấp vào số: [agt en dertig]

22

[Hai mươi hai]

22

[Hai mươi hai]

22

[Hai mươi hai]

38

[Ba mươi tám]

38

[Ba mươi tám]

38

[Ba mươi tám]

50

[Năm mươi]

50

[Năm mươi]

50

[Năm mươi]

74

[Bảy mươi tư]

74

[Bảy mươi tư]

74

[Bảy mươi tư]

-
22
[twee en twintig]
[Hai mươi hai]
-
38
[agt en dertig]
[Ba mươi tám]
-
50
[vyftig]
[Năm mươi]
-
74
[vier en sewentig]
[Bảy mươi tư]