0

0

Bài kiểm tra đọc. Nhấp vào số: [sedamdeset i sedam]

77

[Bảy mươi bảy ]

77

[Bảy mươi bảy ]

77

[Bảy mươi bảy ]

18

[Mười tám]

18

[Mười tám]

18

[Mười tám]

31

[Ba mươi mốt]

31

[Ba mươi mốt]

31

[Ba mươi mốt]

94

[Chín mươi tư]

94

[Chín mươi tư]

94

[Chín mươi tư]

-
77
[sedamdeset i sedam]
[Bảy mươi bảy ]
-
18
[osamnaest]
[Mười tám]
-
31
[trideset i jedan]
[Ba mươi mốt]
-
94
[devedeset i četiri]
[Chín mươi tư]