0

0

Bài kiểm tra đọc. Nhấp vào số: [jedna]

23

[Hai mươi ba]

23

[Hai mươi ba]

23

[Hai mươi ba]

1

[Một]

1

[Một]

1

[Một]

18

[Mười tám]

18

[Mười tám]

18

[Mười tám]

20

[Hai mươi]

20

[Hai mươi]

20

[Hai mươi]

-
23
[dvacet tři]
[Hai mươi ba]
-
1
[jedna]
[Một]
-
18
[osmnáct]
[Mười tám]
-
20
[dvacet]
[Hai mươi]