0

0

Bài kiểm tra đọc. Nhấp vào số: [εβδομήντα ένα] [ebdomḗnta éna]

23

[Hai mươi ba]

23

[Hai mươi ba]

23

[Hai mươi ba]

84

[Tám mươi tư]

84

[Tám mươi tư]

84

[Tám mươi tư]

71

[Bảy mươi mốt]

71

[Bảy mươi mốt]

71

[Bảy mươi mốt]

57

[Năm mươi bảy ]

57

[Năm mươi bảy ]

57

[Năm mươi bảy ]

-
23
[είκοσι τρία]
[eíkosi tría]
[Hai mươi ba]
-
84
[ογδόντα τέσσερα]
[ogdónta téssera]
[Tám mươi tư]
-
71
[εβδομήντα ένα]
[ebdomḗnta éna]
[Bảy mươi mốt]
-
57
[πενήντα επτά]
[penḗnta eptá]
[Năm mươi bảy ]