0

0

Bài kiểm tra đọc. Nhấp vào số: [sixty-four]

36

[Ba mươi sáu]

36

[Ba mươi sáu]

36

[Ba mươi sáu]

64

[Sáu mươi bốn]

64

[Sáu mươi bốn]

64

[Sáu mươi bốn]

24

[Hai mươi tư]

24

[Hai mươi tư]

24

[Hai mươi tư]

11

[Mười một]

11

[Mười một]

11

[Mười một]

-
36
[thirty-six]
[Ba mươi sáu]
-
64
[sixty-four]
[Sáu mươi bốn]
-
24
[twenty-four]
[Hai mươi tư]
-
11
[eleven]
[Mười một]