0

0

Bài kiểm tra đọc. Nhấp vào số: [seven]

48

[Bốn mươi tám]

48

[Bốn mươi tám]

48

[Bốn mươi tám]

84

[Tám mươi tư]

84

[Tám mươi tư]

84

[Tám mươi tư]

7

[Bảy]

7

[Bảy]

7

[Bảy]

75

[Bảy mươi lăm]

75

[Bảy mươi lăm]

75

[Bảy mươi lăm]

-
48
[forty-eight]
[Bốn mươi tám]
-
84
[eighty-four]
[Tám mươi tư]
-
7
[seven]
[Bảy]
-
75
[seventy-five]
[Bảy mươi lăm]