0

0

Bài kiểm tra đọc. Nhấp vào số: [treinta y uno]

47

[Bốn mươi bảy]

47

[Bốn mươi bảy]

47

[Bốn mươi bảy]

31

[Ba mươi mốt]

31

[Ba mươi mốt]

31

[Ba mươi mốt]

95

[Chín mươi lăm]

95

[Chín mươi lăm]

95

[Chín mươi lăm]

29

[Hai mươi chín]

29

[Hai mươi chín]

29

[Hai mươi chín]

-
47
[cuarenta y siete]
[Bốn mươi bảy]
-
31
[treinta y uno]
[Ba mươi mốt]
-
95
[noventa y cinco]
[Chín mươi lăm]
-
29
[veintinueve]
[Hai mươi chín]