0

0

Bài kiểm tra đọc. Nhấp vào số: [चौतीस] [chautees]

६३

[Sáu mươi ba]

६३

[Sáu mươi ba]

६३

[Sáu mươi ba]

१३

[Mười ba]

१३

[Mười ba]

१३

[Mười ba]

३४

[Ba mươi tư]

३४

[Ba mươi tư]

३४

[Ba mươi tư]

७४

[Bảy mươi tư]

७४

[Bảy mươi tư]

७४

[Bảy mươi tư]

-
६३
[तिरसठ]
[tirasath]
[Sáu mươi ba]
-
१३
[तेरह]
[terah]
[Mười ba]
-
३४
[चौतीस]
[chautees]
[Ba mươi tư]
-
७४
[चौहत्तर]
[chauhattar]
[Bảy mươi tư]