0

0

Bài kiểm tra đọc. Nhấp vào số: [sedamdeset i sedam]

75

[Bảy mươi lăm]

75

[Bảy mươi lăm]

75

[Bảy mươi lăm]

28

[Hai mươi tám]

28

[Hai mươi tám]

28

[Hai mươi tám]

77

[Bảy mươi bảy ]

77

[Bảy mươi bảy ]

77

[Bảy mươi bảy ]

43

[Bốn mươi ba]

43

[Bốn mươi ba]

43

[Bốn mươi ba]

-
75
[sedamdeset i pet]
[Bảy mươi lăm]
-
28
[dvadeset i osam]
[Hai mươi tám]
-
77
[sedamdeset i sedam]
[Bảy mươi bảy ]
-
43
[četrdeset i tri]
[Bốn mươi ba]