0

0

Bài kiểm tra đọc. Nhấp vào số: [kilencvenhét]

97

[Chín mươi bảy ]

97

[Chín mươi bảy ]

97

[Chín mươi bảy ]

2

[Hai]

2

[Hai]

2

[Hai]

37

[Ba mươi bảy ]

37

[Ba mươi bảy ]

37

[Ba mươi bảy ]

100

[Một trăm]

100

[Một trăm]

100

[Một trăm]

-
97
[kilencvenhét]
[Chín mươi bảy ]
-
2
[kettő]
[Hai]
-
37
[harminchét]
[Ba mươi bảy ]
-
100
[száz]
[Một trăm]